Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο   Κ Ρ Η Τ Η Σ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Horace and Greek Lyric Poetry

Ρέθυμνο 10-11 Μαΐου 1999        Αίθουσα "Ι. Καμπίτση"

Π ρ ό γ ρ α μ μ α

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 - 9 μ.μ.
Συντονίζει ο Michael Putnam

Denis Feeney Oxford University
Making Comparisons: Horace on Synkrisis and Lyric Literary History

Αναστασία-Ερασμία Πεπονή Πανεπιστήμιο Κρήτης
The Dream of the Lyre: Fantasizing Lyric

Alessandro Barchiesi University of Verona
LISTEN TO ARCHILOCHUS: Horace's Literary History in Epode 1


ΤΡΙΤΗ 10 - 1 π.μ.
Συντονίζει o Denis Feeney

Μιχαήλ Πασχάλης Πανεπιστήμιο Κρήτης
Constructing Lyric Space: Horace and the Aeolian Song

Λουκία Αθανασάκη Πανεπιστήμιο Κρήτης
On Horace 1.15 and Choral Lyric

Richard Martin Princeton University
Horace in Real Time: Odes 1.27 and its Congeners

John F. Miller University of Virginia
Experiencing Intertextuality in Horace, Odes 3.4.


ΤΡΙΤΗ 6 - 9 μ.μ.
Συντονίζει ο Alessandro Barchiesi

Jenny Strauss Clay University of Virginia
On Odes 4.12 and its Greek Models

Kirk Freudenburg Ohio State University
Recommissioning Lyric in Horace, Epistles Book One

Michéle Lowrie New York University
Performance Envy in Horace's Literary Epistles

Michael Putnam Brown University
Putting the Carmen Saeculare in its Place