ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Division of Classical Studies
Διεθνής επιστημονική συνάντηση   

Ο χώρος του δράματος    
και ο χώρος της παράστασης    
στις τραγωδίες του Σενέκα    
Τετάρτη 26 Μαΐου 2004, 10.00 π.μ.    
Ρέθυμνο    

Αίθουσα 'Ι. Καμπίτση'    

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α    
   International Colloquium

    Dramatic and
    Performance Space
    in Senecan Tragedy
    Wednesday 26 May 2004, 10:00 a.m.
    Rethymnon

    The 'I. Kambitsis' room

    P R O G R A M

Alessandro Schiesaro, Università di Roma 'La Sapienza'
Seneca's Agamemnon: The Entropy of Tragedy

Cedric Littlewood, University of Victoria
Imperial Fictions and Dramatic Reality in Seneca's Troades

Stephen Hinds, University of Washington, Seattle
Ovidian Theatre in Seneca

George Harrison, Concordia University
Niobe, Dioscuri: Authority and Performance of Seneca's Plays

Michael Paschalis, University of Crete
The Elusive City: An Interpretation of Senecan Tragedy


Η διοργάνωση του συνεδρίου χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Πανεπιστήμιο Κρήτης
The colloquium is organized with funds provided by the University of Crete