ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Προκηρύξεις και διαδικασίες για την εκλογή μελών ΔΕΠ (ΦΕΚ 71, αρθρο 34)      
25 / 08 / 2014
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δυο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής: 04/09/2014
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 04/11/2014
  Σχετικά αρχεία:
 1. Προκήρυξη (8659 / 07-07-2014, ΑΔΑ: 6ΚΨΝ469Β7Γ-ΚΛ0)
 2. Προκήρυξη (ΦΕΚ τεύχος Γ 1142 / 25-08-2014)
 3. Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής (1070 / 29-08-2014, ΑΔΑ: ΩΞΣΟ469Β7Γ-6Ψ9)
 4. Ορισμός αξιολογητών (13/1/2015, ΑΔΑ: 663Λ469Β7Γ-ΚΦ7)
10 / 02 / 2014
Επιλογή / Εξέλιξη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
με γνωστικό αντικείμενο "Ιστορία Θεάτρου 19ος-20ος αιώνας"
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ιστορία Θεάτρου 19ος–20ος αιώνας".

  Σχετικά αρχεία:
 1. Προκήρυξη (10/02/2014, ΑΔΑ: ΒΙΗΔ469Β7Γ-ΡΤ7)
 2. Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής (29/08/2014, ΑΔΑ: ΒΤΝ7469Β7Γ-0ΩΩ)
 3. Ορισμός αξιολογητών (2/10/2014, ΑΔΑ: ΩΗΛΙ469Β7Γ-Ζ6Κ)

  Βιογραφικά αξιολογητών:
 4. Dr. Gonda Van Steen, Kαθηγήτρια Ελληνικών Σπουδών στο Department of Classics του University of Florida των Η.Π.Α.
 5. Didier Plassard, Καθηγητή Θεατρικών Σπουδών στο Τμήμα Τεχνών του Θεάματος του Universite Paul Valery, Montpellier III της Γαλλίας
 6. Χρυσοθέμις Σταματοπούλου - Βασιλάκου, Καθηγήτρια Θεατρολογίας – Ιστορίας και Βιβλιογραφίας του Νεοελληνικού Θεάτρου στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Ε.Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών
18 / 12 / 2013
Επιλογή / Εξέλιξη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
με γνωστικό αντικείμενο "Νεοελληνική Φιλολογία"
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Νεοελληνική Φιλολογία". Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 19 Μαΐου 2014.

  Σχετικά αρχεία:
 1. Προκήρυξη (18/12/2013, ΑΔΑ: ΒΙΚΣ469Β7Γ-ΕΛ6)
 2. Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής (19/6/2014, ΑΔΑ: ΩΣΖ2469Β7Γ-ΒΧΕ)
 3. Ορισμός αξιολογητών (23/7/2014, ΑΔΑ: 7ΤΖΑ469Β7Γ-ΑΔ5)
 4. Βιογραφικά σημειώματα αξιολογητών
13 / 11 / 2013
Επιλογή / Εξέλιξη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
με γνωστικό αντικείμενο "Βυζαντινή Φιλολογία"
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Βυζαντινή Φιλολογία". Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 14 Απριλίου 2014.

  Σχετικά αρχεία:
 1. Προκήρυξη (13/11/2013, ΑΔΑ: ΒΙΡΔ469Β7Γ-Μ98)
 2. Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής (27/5/2014, ΑΔΑ: 73ΨΗ469Β7Γ-3Σ4)
 3. Βιογραφικά σημειώματα μελών
 4. Πρακτικά της πρώτης συνεδρίασης της επταμελούς επιτροπής (17/6/2014, ΑΔΑ: 6520469Β7Γ-ΓΤΤ)Προηγούμενες διαδικασίες για την εκλογή μελών ΔΕΠ


ΔιαδικασίαΗμερομηνία
Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής/Εξέλιξης στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία» (αρ. προκήρυξης 12697/7-12-2012, ΦΕΚ 248/6-3-2013, τ. Γ΄)

Απόφαση Συγκρότησης   Βιογραφικά Εξωτερικών Εκλεκτόρων
28-06-2013
Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής/Εξέλιξης στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία» (αρ. προκήρυξης 12694/7-12-2012, ΦΕΚ 248/6-3-2013, τ. Γ΄)

Απόφαση Συγκρότησης   Βιογραφικά Εξωτερικών Εκλεκτόρων
28-06-2013
Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής/Εξέλιξης στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας στο γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Φιλολογία 19ος-20ός αιώνας»

Απόφαση Συγκρότησης   Βιογραφικά Εξωτερικών Εκλεκτόρων
05-06-2013
ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ» ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ15-6-2012
ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΜΜ. ΣΕΙΡΑΓΑΚΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ 19ος-20ός ΑΙΩΝΑΣ» ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ25-4-2012
ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ» ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ21-3-2012
ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ» ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ24-2-2012
ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΕΤΟΡΑΚΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ» ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ29-11-2011
ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΛΕΚΤΟΡΑ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ29-03-2011
ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ14-12-2010
Εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο "Γλωσσολογία με έμφαση στην ψυχογλωσσολογία" του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης20-10-2010
Μονιμοποίηση Στέλιου Παναγιωτάκη στη θέση του Επίκουρου Καθηγητή11-6-2010