ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ      
Διαδικασίες Εκλογής Μελών ΔΕΠ
Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Φιλολογίας όπως επικαιροποιήθηκαν από την 389η /21-06-2018 Τακτική Συνεδρίαση της Συγκλήτου.


Σχετικά αρχεία:
  1. Μητρώο Εκλεκτόρων