In English
 
Αναστάσιος Νικολαΐδης
Καθηγητής
Τομέας Κλασικών Σπουδών

Διεύθυνση:Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Φιλολογίας
GR 74 100 - Ρέθυμνο

Τηλέφωνο:+30 2831 077261
Fax:+30 2831 077261
+30 2831 077304
e-mail: nikolaidis@phl.uoc.gr
 


Ειδικά Ενδιαφέροντα:
Πλούταρχος και Βιογραφία, Ελληνική και Ρωμαϊκή ιστοριογραφία, Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή ηθική (Πλάτων, Αριστοτέλης, Πλούταρχος, Λουκρήτιος, Σενέκας), Ρωμαϊκή ερωτική ελεγεία (Οβίδιος).

Σπουδές:
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή (1964-1969)
Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, King's College (1972-1978)

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής:
"Some Related Ethical Concepts in Rlutarch"

Δημοσιεύσεις:

ΒΙΒΛΙΑ
2014 (co-ed. with Lucia Athanassaki and Dimos Spatharas): Ο ιδιωτικός βίος στον δημόσιο λόγο στην ελληνική αρχαιότητα και στον διαφωτισμό. Μελέτες αφιερωμένες στην Ιωάννα Γιατρομανωλάκη [Private Life in Public Speech in Greek Antiquity and the Enlightenment. Studies for Ioanna Yiatromanolaki], Herakleion (University of Crete Press), pp. xxxvi + 571.

2008 (ed.): The Unity of Plutarch's Work: Moralia Themes in the Lives, Features of the Lives in the Moralia, Berlin - New York (Walter de Gruyter) pp. XVIII + 851

2008 (επιμ.): The Unity of Plutarch's Work: Moralia Themes in the Lives, Features of the Lives in the Moralia, Berlin - New York (Walter de Gruyter) pp. XVIII + 851

2002: Σενέκα Επιστολή 90, Αθήνα σσ. 300.

1998: Πλούταρχος. Eπιλογή στοχασμών από το έργο του, Αθήνα, σσ. 152.

1994: Puella formosa: Tο γυναικείο κάλλος στον Kάτουλλο και τους Pωμαίους ελεγειακούς, Αθήνα, σσ. 172.

ΑΡΘΡΑ
2017: «Quaestiones Convivales: Plutarch’s Sense of Humour as Evidence of His Platonism», Online publication in https://doi.org/10.1515/phil-2017-0029 (Philologus 2019).

2017: «Past and Present in Plutarch’s Table Talk», in A. Georgiadou & K. Oikonomopoulou (eds.), Space, Time and Language in Plutarch, (Millennium Studies 67), Berlin/Boston, pp. 257-270.

2016: "Compositional Techniques and Strategies in the Comparisons of Plutarch's Lives", in Luc van der Stockt and Philip A. Stadter (eds.), Weaving Text and Thought. On Composition in Plutarch, Leuven (forthcoming).

2016: “Φιλοσοφία και Λογοτεχνία: η περίπτωση του Πλάτωνα“[Philosophy and Literature: The case of Plato], ΘΑΛΛΩ 19 (forthcoming).

2014: “Morality, Characterization, and Individuality”, in M. Beck (ed.), A Companion to Plutarch, Oxford, pp. 350-372.

2013: “Plutarch’s Views on Art and Especially on Painting and Sculpture”, in G. Santana Henríquez (ed.), Plutarco y las artes, Madrid, pp. 169-181.

2013: “Plutarch on the Fifth Century Sophists”, in Giovanna Pace – Paola Volpe Cacciatore (a cura di), Gli scritti di Plutarco. Tradizione, Traduzione, Ricezione, Commento, Napoli, pp. 309-325.

2012: "Aspects of Plutarch's Notion of Philotimia" in G. Roskam, M. de Pourcq and L. Van der Stockt (eds.), The Lash of Ambition: Plutarch, Imperial Greek Literature and the Dynamics of Philotimia (Collection d’ études classiques 25), Louvain – Namur – Paris, pp. 31-53.

2011: "Plutarch's Minor Ethics: Some Remarks on De garrulitate, De curiositate and De vitioso pudore", in Geert Roskam and Luc Van der Stockt (eds.), Virtues for the People: Aspects of Plutarchan Ethics, Leuven, pp. 205-222.

2009: "A Menandrian crux", Rh.M. 152: 398-400.

2009: "Philanthropia as Sociability and Plutarch's Unsociable Heroes", in José Ribeiro Ferreira - Delfim Leã o, Manuel Tröster & Paula Barata Dias (eds), Symposion and Philanthropia in Plutarch, Coimbra, pp. 275-288.

2009: "What Did Apollo Mean to Plutarch?", in L. Athanassaki, R. Martin, and J. F. Miller (edd.), Apolline Politics and Poetics, Athens (Hellenic Ministry of Culture, European Cultural Centre of Delphi), pp. 569-586.

2008: "Introduction" and "Plutarch's Heroes in the Moralia: a Matter of Variatio or Another (More Genuine) Outlook?", in A. Nikolaidis (ed.), pp. XIII-XVIII and 219-231.

2007: "Plutarch's Fragments on Love", in J.Ma Ibáñez - Raúl López López (eds.), El amor en Plutarco (publication of the University of León), pp. 133-147.

2005: "Plutarch's Methods: His Cross-references and the Sequence of the Parallel Lives" in A. Pérez Jiménez and Frances Titchener (edd.), Historical and Biographical Values of Plutarch's Works. Studies devoted to Professor Philip A. Stadter by the International Plutarch Society, Málaga - Utah, pp. 283-323.

2005: "Αρχαία ελληνικά: Ποιος διδάσκει, τι διδάσκει, πώς διδάσκει;" [Ancient Greek: Who teaches, What and How Does One Teach?], ΘΑΛΛΩ 16: 27-35.

2002: "Η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών: σκοποί και μέσα" [Teaching Ancient Greek: Objectives and Means] ΘΑΛΛΩ 13: 45-53.

2001: "Minerva rava an torva?", AJPh 122: 81-86.

2000: "Ο Σενέκας στο στόχαστρο της αρχαίας λογοτεχνικής κριτικής", ΚΤΕΡΙΣΜΑΤΑ. Φιλολογικά μελετήματα αφιερωμένα στον Ιωάννη Καμπίτση, Ηράκλειο, σσ. 131-159 (=6ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Λατινικών Σπουδών, Ιωάννινα 1997)

1999: "Plutarch on the Old, Middle and New Academies and the Academy in Plutarch's Day", στο A.Pérez Jiménez-J.Garcia Lopez-R.M. Aguilar (επιμ.), Plutarco, Platon y Aristoteles, Madrid, 397-415. (=5ο Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Πλουτάρχου, Madrid-Cuenca 1999).

1999: "Plutarch's Attitude to Wine", στο J.G. Montes-M. Sanchez-R.J. Galle (επιμ.), Plutarco, Dioniso y el vino, Madrid, 337-348 (=6ο Διεθνές Συμπόσιο της Ισπανικής Εταιρείας Πλουτάρχου, Cádiz, 1998).

1999: "Οι αρχαίοι Μακεδόνες στον Πλούταρχο" στο Αρχαία Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, vol. 2: 823-837 (=6ο Διεθνές Συμπόσιο, 1996).

1997: "Όψεις κάλλους και ερωτικά ήθη στον αρχαίο κόσμο", ΘΑΛΛΩ 9: 47-87.

1997: "Plutarch on Women and Marriage", WIENER STUDIEN 110: 27-88.

1997: "Plutarch's Criteria for Judging his Historical Sources", στο C. Schrader-V. Ramon- J.Vela (επιμ.), Plutarco y la Historia, Zaragoza, 329-341 (=5ο Διεθνές Συμπόσιο της Ισπανικής Εταιρείας Πλουτάρχου, Zaragoza 1996 and 4ο Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Πλουτάρχου, Leuven 1996).

1997: "Κρίσεις του Πλουτάρχου για τη θέση της γυναίκας στην ελληνορωμαϊκή νομοθεσία", στο Ι.-Θ. Α. Παπαδημητρίου (επιμ.), Πρώτο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Αθήνα 1994, σσ. 727-740.

1996: "Πλουτάρχου Βίοι: οι επιλογές του σχολικού εγχειριδίου", ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΧΙΟΣ 5: 43-50.

1996: "Η κλασική φιλολογία σήμερα: προβληματισμοί και αμφισβητήσεις", ΙΝΔΙΚΤΟΣ 5: 43-50.

1996: "Όμηρος και Λουκρήτιος", στο "Η μίμηση στη λατινική λογοτεχνία, Αθήνα, σσ. 137-162. (=5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Λατινικών Σπουδών, Αθήνα 1993)

1995: "Plutarch's Heroes in Action: Does the End Justify the Means?", στο I. Gallo - B. Scardigli (επιμ.), Teoria e prassi politica nelle opere di Plutarco, Napoli, 301-312 (=3ο Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Πλουτάρχου, Siena 1993).

1994: "Διδάσκοντας Πλούταρχο", ΘΑΛΛΩ 6: 49-77.

1994: "On a Supposed Contradiction in Ovid (Medicamina faciei 18-22 vs Ars amatoria 3.129-32)", AJPh. 115: 97-103.

1994: "Plutarch's Contradictions", AncW. 25.2 (Philosophical and Historical Studies on Plutarch): 213-222.

1994: "Formosa puella: Στοιχεία γυναικείου κάλλους στον Κάτουλλο και τους Ρωμαίους ελεγειακούς", στο Η γυναίκα στη λατινική γραμματεία, Ρέθυμνο, σσ. 81-117 (= 4ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Λατινικών Σπουδών, Ρέθυμνο 1990).

1991: "Plutarch's Contradictions", CLASSICA ET MEDIAEVALIA 42:153-186 (=2ο Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Πλουτάρχου, Oxford 1989).

1990: "Thucydides 4.28.5 (or Kleon at Sphakteria and Amphipolis)", BICS 37: 89-94.

1989: "Οι Κρήτες στην αρχαία και νεότερη ελληνική παροιμιογραφία", APIAΔNH 5 (Αφιέρωμα στον Στυλιανό Αλεξίου): 399-406.

1988: "Is Plutarch Fair to Nikias?", ICS 13.2: 319-333 (=1ο Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Πλουτάρχου, Αθήνα 1987).

1988: "Συγκριτικές παρατηρήσεις στα προοίμια Pωμαίων ιστορικών", APIAΔNH 4: 31-60. (=2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Λατινικών Σπουδών, Ρέθυμνο 1985)

1986: "ελληνικός-βαρβαρικός: Plutarch on Greek and Barbarian Characteristics", WIENER STUDIEN 20[99]: 229-244.

1986: "Η Κρήτη σε συγγραφείς της όψιμης ελληνικής αρχαιότητας και ειδικότερα στον Πλούταρχο", Ηράκλειο, τομ. A: 264-272 (=5ο Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο, 'Αγιος Νικόλαος 1981).

1985: "Some Observations on Ovid's Lost Medea", LATOMUS 44: 383-38.

1985: "Ο εξοστρακισμός του τελικού ν", Εφημ. ΤΟ ΒΗΜΑ 18/5.

1984: "Η κριτική της παραδοσιακής θρησκείας και της δεισιδαιμονίας στον Λουκρήτιο: σχόλια σε ένα απόσπασμα από το De rerum natura", APIAΔNH 2: 22-49.

1984: "Η θέση του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση", NEA ΠΑΙΔEIA 32: 39-50.

1984: "H μορφή της Mήδειας στο έργο του Oβιδίου", στο Λογοτεχνία και πολιτική στα χρόνια του Aυγούστου, Ιωάννινα, σσ.105-23 (=1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Λατινικών Σπουδών, Ιωάννινα 1982).

1982-84: "O σκοπός των Bίων του Πλουτάρχου και οι διάφορες συναφείς θεωρίες", APXAIOΓNΩΣIA 3: 93-114.

1982: "Aristotle's Treatment of the Concept of praotes", HERMES 110.4: 414-422.

1980-81: "A Note on the Relationship between Philanthropia and Humanitas", ΠΛATΏN 32/33: 349-355.

1980: "Γύρω από την ορθογραφία των λέξεων πράος/πράιος και φιλόνικος/φιλόνεικος", ΕΛΛΗΝΙΚΑ 32.2: 364-370.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
2015: “Νίκος Πετρόχειλος, Τάκιτος, Χρονικά (τ. Α΄-Β΄), Ιστορίες (τ. Γ΄), Αγρικόλας, Γερμανία, Διάλογος περί ρητόρων (τ. Δ΄), Εισαγωγή – Μετάφραση – Σχόλια, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2012-13”, ΑΡΙΑΔΝΗ 19 (2013) 229-238. 2013: “Scardigli Barbara (ed.), Plutarco, Licurgo e Numa, Milano 2012”, Mus. Helv. 70.2: 224.

2013: “Noreen Humble (ed.), Plutarch’s Lives: Parallelism and Purpose, Swansea 2010”, JHS 133: 196-198.

1997: "S.-T. Teodorsson, A Commentary on Plutarch's Table Talks. Vol. III, Books 7-9", CR 47.2: 287-288.

1994: "W.W.Fortenbaugh & al. (επιμ.), Theophrastus of Eresus", CR 44.2: 302-304.

1993: "Οι διανοούμενοι και η ιστορία: μια απάντηση στον Κορνήλιο Καστοριάδη", περιοδ. ANTI 532 (17-23): 63-65.

1985: "Δ. Τσεκουράκη, Οι λαϊκοφιλοσοφικές πραγματείες του Πλουτάρχου. Η σχέση τους με τη 'διατριβή' και με άλλα παραπλήσια γραμματειακά είδη", JHS 105: 193-194.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΗΜΜΑΤΑ
2000: "Οι Παράλληλοι Βίοι του Πλουτάρχου", ΙΣΤΟΡΙΚΑ (Εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 19/10) volume 6.53, σσ. 52-57.

1997: "Διόδωρος ο Σικελιώτης", "Q. Curtius Rufus", "Πλούταρχος", "Αρριανός" in Ν. Χατζηνικολάου (επιμ.), Ο Μέγας Αλέξανδρος στην ευρωπαϊκή τέχνη, Θεσσαλονίκη, σσ. 152-159.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
1990: W.K.C. Guthrie, Σωκράτης, Εκδόσεις ΜΙΕΤ, Αθήνα, σσ. 351 (with supplementary bibliography 1970-1990).

ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
25/05/2004: "Viewing and Listening in Plutarch's Table-Talks", στο Viewing and Listening in the Ancient World (Διεθνές Συμπόσιο οργανωμένο από τον Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο 23-25/5/2004)

05/06/2003: "Greek Pederasty: A Story of Half-Truths and Misunderstandings". Διάλεξη στο Πανεπιστήμιο της Zaragoza, Ισπανία, και στο Williams College της Μασσαχουσέτης, ΗΠΑ (4/11/2003)

'Αλλες Πληροφορίες:

Εκπρόσωπος της Διεθνούς Εταιρείας Πλουτάρχου στην Ελλάδα και Πρόεδρος της ΔΕΠ.
Ενημέρωση: Απρίλιος 2018