In English
 
Μανόλης Σ. Πατεδάκης
Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

Διεύθυνση:Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Φιλολογίας
GR 74 100 - Ρέθυμνο

Τηλέφωνο:+30 2831 077283
Fax:+30 2831 077304
e-mail: patedakis@uoc.gr
CV:
 


Ειδικά Ενδιαφέροντα:
Κείμενα και λογοτεχνία της Παλαιολόγειας περιόδου, βυζαντινή επιγραφική και χειρόγραφος πολιτισμός στην μεσαιωνική και πρώιμη νεότερη Κρήτη, μελέτη των έργων του Συμεών Νέου Θεολόγου.

Σπουδές:
Πανεπιστήμιο Κρήτης (Πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Βυζαντινή Φιλολογία)
University of Oxford (διδακτορικός τίτλος σπουδών - D.Phil.)

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής:
Athanasios I Patriarch of Constantinople (1289-1293, 1303-1309): A critical edition with introduction and commentary of selected unpublished works (Oxford, 2004)
(Επόπτης: Εlizabeth Jeffreys)

Ερευνητική εμπειρία:
Ερευνητικός εταίρος (Research Fellow, Σεπτέμβριος 2007 - Μάιος 2008), στο ινστιτούτο του Dumbarton Oaks (Trustees for Harvard University), Washington, D.C.Δημοσιεύσεις-άρθρα:
 • Η διαμάχη του πατριάρχη Αθανασίου Α΄ (1289-1293, 1303-1309) με τον κλήρο της Αγίας Σοφίας (1306-1307) μέσα από ένδεκα ανέκδοτες επιστολές, Ελληνικά 56.2 (2006), 279-319
 • Οι διαθήκες των πατριαρχών της πρώιμης Παλαιολόγειας περιόδου (1255-1309), Θησαυρίσματα 37 (2007), 65-86
 • Άγνωστο επίγραμμα στο ναό της Παναγίας στον Άγιο Ιωάννη Μυλοποτάμου, στο I. Bάσσης-Στ. Κακλαμάνης-Μαρίνα Λουκάκη (επιμ.), Παιδεία και πολιτισμός στην Κρήτη. Βυζάντιο-Βενετοκρατία. Αφιέρωμα στον Θεοχάρη Δετοράκη, Ηράκλειο: ΠΕΚ, 2008, 57-69
 • Athanasios' I Patriarch of Constantinople Anti-Latin Views and Related Theological Writings, in Byzantine Theologians. The systematization of their own doctrine and their perception of foreign doctrines, Antonio Rigo-Pavel Ermilov (επιμ.), Quaderni di Nέα Ῥώμη, 3, Rome: Università degli Studi di Roma «Τor Vergata», 2009, 125-142
 • Στοιχεία επιγραφικής σε τοιχογραφημένους ναούς της Κρήτης κατά τον 13ο και τον 14ο αιώνα, Πεπραγμένα του Ι΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου. Χανιά 2006, τ. B2, Χανιά 2011, 205-224
 • Τhe Testament of the Patriarch Athanasios I of Constantinople (1289-93, 1303-09), στο D. Sullivan-Elizabeth Fisher-Str. Papaioannou (επιμ.), Byzantine Religious Culture: Studies in Honor of Alice-Mary Talbot, Leiden-Boston: Brill 2012, 439-463
 • Ἡ ἱστορική βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Αρκαδίου: διασπαρέντα καὶ σωζόμενα χειρόγραφα, Νέα Χριστιανική Κρήτη 32 (2013) = Πρακτικά της επιστημονικής ημερίδας «Μονή Αρκαδίου: Οι εργασίες αποκατάστασης ενός μνημείου, 139-190
 • Ο κρητικός κώδικας Grey ms. gr. G4 C6: ένα ευαγγελιστάριο του 13ου αι. από τον Άγιο Γεώργιο στον Καμαριώτη, Κρητικά Χρονικά ΛΓ΄ (2013), 67-81
 • Επιγραφές με υμνογραφικά κείμενα σε τοιχογραφημένους ναούς της Κρήτης, Πεπραγμένα του ΙA΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου. Ρέθυμνο 2006 (υπό δημοσίευση)
 • Μαρτυρίες από την ομιλουμένη σε επιγραφές τοιχογραφημένων ναών της Κρήτης (13ος-16ος αι.), στα πρακτικά του συνεδρίου NEOGRAECA MEDII AEVI VII, Χαρτογραφώντας τη δημώδη λογοτεχνία (12ος-17ος αι.). Ηράκλειο, 1-4 Νοεμβρίου 2012 (υπό δημοσίευση)
 • Τhe Text Behind The Text: from simple quotation to inspired allusion in Symeon the New Theologian, στο Teresa Shawcross - Ida Toth (επιμ.), World of a Myriad Books: Reading in the Byzantine Empire and Beyond. Α Collection of Papers to Honour Professors Elizabeth and Michael Jeffreys, Cambridge: CUP (υπό δημοσίευση)
 • Μία επιγραφή με ηγεμονική διάσταση: Eπίγραμμα του Θεοδώρου Προδρόμου στο Βίβλος γενέσεως (ευαγγ. Ματθαίου 1.1) από την Παναγία στον Μέρωνα, στο Kώστας Δ. Γιαπιτσόγλου - Μανόλης Σ. Πατεδάκης (επιμ.), Μαργαρίται: Μελέτες στη Μνήμη του Μανόλη Μπορμπουδάκη, Ηράκλειο: Κοινωφελές Ίδρυμα «Παναγία η Ακρωτηριανή» (υπό δημοσίευση)
 • Επιτύμβιο επίγραμμα και παραστάσεις στη Βόιλα Σητείας: συμβατικό ή πραγματικό μοιρολόι, στο Κ. Δ. Μουτζούρης (επιμ.), Τα κρητικά μοιρολόγια. Πρακτικά συνεδρίου, Ανώγεια, 13-15 Νοεμβρίου 2015 (υπό δημοσίευση)


Eπιμέλεια τόμων:
 • (επιμέλεια κειμένων) Μ. Ανδριανάκης-Κ. Γιαπιτσόγλου, Χριστιανικά μνημεία της Κρήτης, Ηράκλειο 2012 = Christian Monuments of Crete, Heraklion 2014 = Христнанскне Памятники Крита, Ираклион 2014
 • (επιμέλεια τόμου σε συνεργασία με τον Kώστα Δ. Γιαπιτσόγλου), Μαργαρίται: Μελέτες στη Μνήμη του Μανόλη Μπορμπουδάκη, Ηράκλειο: Κοινωφελές Ίδρυμα «Παναγία η Ακρωτηριανή» (υπό δημοσίευση)


Βιβλιοκρισίες, άλλα δημοσιεύματα:
 • Βιβλιοκρισία στο περιοδικό Βυζαντινά Σύμμεικτα 23 (2013), 305-315 για τον τόμο EFTHYMIA BRAOUNOU-PIETSCH, Beseelte Bilder. Epigramme des Manuel Philes auf bildliche Darstellungen. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010. (Denkschriften der phil.-hist. Klasse; 416. Veröffentlichungen zur Byzanzforschung; 26), σσ. 1-304, + 66 εικ. (ΙSBN 978-3-7001-6889-8)
 • Βιβλιοκρισία στο περιοδικό Βυζαντινά Σύμμεικτα 26 (2016), (υπό δημοσίευση) για τον τόμο ANDREAS RHOBY, Byzantinische Epigramme auf Stein nebst Addenda zu den Bänden 1 und 2. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2014. (Denkschriften der phil.-hist. Klasse; 474. Veröffentlichungen zur Byzanzforschung; 35), σσ. 1-1047, + 132 εικ. (ΙSBN 978-3-7001-7601-5)
 • Μετά από πρόσκληση από τους εκδότες Michael Grünbart και Alexander Riehle, έχουν γραφεί οκτώ λήμματα (Andronikos II. Palaiologos, Arsenios Autoreianos, Athanasios I. von Konstantinopel, Ioannes Xenos, Ioseph I. von Konstantinopel, Ioseph Philagrios, Makarios Chοumnos Neilos Damilas) για το νέο λεξικό, Lexikon byzantinischer Autoren.
 • Επιτοίχια δημοσίευση (poster) με τίτλο «Κρητικά χειρόγραφα στην Κρήτη», σε συνεργασία με ομάδα φοιτητών (Νικολέττα Κωνσταντοπούλου, Χρυσάνθη Ντινοπούλου, Λευτέρης Ξαγοραράκης, Μίνως Σκουντάκης, Ειρήνη Χατζάκη) που είχαν αναλάβει αδημοσίευτο υλικό για τις εργασίες των προπτυχιακών σεμιναρίων τους. H δημοσίευση αναρτήθηκε στον εκθεσιακό χώρο του ναού του Αγίου Φραγκίσκου, κατά τη διάρκεια της Γ΄ Παγκρήτιας Επιστημονικής Συνάντησης για το Αρχαιολογικό Έργο στην Κρήτη. Ρέθυμνο 5-8/12/2013.


Ανακοινώσεις και διαλέξεις σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια:
 • “Cases of Exile or Retirement of Church Persons before and after the Union Synod of Lyon (1274)”. Ιnternational Medieval Congress, University of Leeds. (18/6/2002)
 • “The Corpus of Works of Athanasios I (1289-1293, 1303-1309) Patriarch of Constantinople and its Language”. Symposium on Palaeologan Period, University of Oxford, Sub-Faculty of Byzantine and Modern Greek Language. (13/6/2003)
 • «Στοιχεία επιγραφικής σε τοιχογραφημένους ναούς της Κρήτης κατά τον 13ο και τον 14ο αιώνα». Ι΄ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο. Χανιά 2006. (4/10/2006)
 • «Διαθήκες Πατριαρχών (1255-1309) της πρώιμης Παλαιολόγειας περιόδου». Μεταπτυχιακό σεμινάριο του Τομέα ΒNEΦ του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. (12/12/2006)
 • «Δείγματα φωτογράφισης από χειρόγραφα της ενορίας Αγίων Αναργύρων στην παλιά πόλη των Χανίων και των μονών Αρσανίου και Δισκουρίου στη μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου». Τιμητική ημερίδα της Ελληνικής Παλαιογραφικής Εταιρείας και του Τομέα ΒΝEΦ του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης (Κολυμπάρι Χανίων). (20/5/2007)
 • «Παραδείγματα επιγραφών από τοιχογραφημένους ναούς της Κρήτης: Εισαγωγικές παρατηρήσεις». Διάλεξη στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού σεμιναρίου της αναπλ. καθηγήτριας Μ. Κωνσταντου¬δά¬κη-Κιτρομηλίδου, για τη μνημειακή ζωγραφική της Κρήτης (12ος-15ος αι.), Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (28/6/2007)
 • “Athanasios I of Constantinople: The Patriarch, the Author, and the Person”. Ετήσια έκθεση έρευνας, ως ειδικός επιστημονικός συνεργάτης στις Βυζαντινές Σπουδές στο Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard University, Washington D.C. (3/3/2008)
 • “Athanasios' I Patriarch of Constantinople Anti-Latin Views and Related Theological Writings”. Διάλεξη μετά από πρόσκληση στο 19th Annual Theological Conference of St Tikhon's Orthodox University Autumn session, Moscow, 9-12 October 2008. Section: Byzantine theology (IX–XV cc.): systematization of the own doctrine and perception of the foreign one. (10/10/2008)
 • «Εδώ γελάμε; Όψεις του γέλιου στη βυζαντινή γραμματεία». Ομιλία στο πλαίσιο του Α΄ θεματικού κύκλου διατομεακών αναγνώσεων του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα το γέλιο. (16/12/2009)
 • “Byzantine epigraphy from Churches of Crete.” Δημόσια διάλεξη στο πλαίσιο της διδασκαλίας με Erasmus στο Institut für Byzantinistik, Ludwig-Maximilians-Universität München. (12/5/2010)
 • “Inscriptions and manuscripts from Late Medieval and Early Modern Crete: Testimonies of written culture between Byzantium and Venice”. Διάλεξη μετά από πρόσκληση στο Αsien-Afrika-Institut, Die DFG-Forschergruppe Manuskriptkulturen in Asien und Afrika. Universität Hamburg. (28/4/2011)
 • «Χειρόγραφο υλικό από τη Μονή Αρκαδίου». Επιστημονική Ημερίδα: Μονή Αρκαδίου. Οι εργασίες αποκατάστασης ενός μνημείου. (2/7/2011)
 • «Επιγραφές με υμνογραφικά και αγιολογικά κείμενα σε τοιχογραφημένους ναούς της Κρήτης». ΙΑ΄ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο. Ρέθυμνο 2011. (26/10/2011)
 • «Μαρτυρίες από την ομιλουμένη σε επιγραφές τοιχογραφημένων ναών της Κρήτης (13ος-16ος αι.)». Διεθνές Συνέδριο Νeograeca Medii Αevi VII. Hράκλειο, 1-4 Νοέμβρη 2012. Χαρτογραφώντας τη δημώδη λογοτεχνία (12ος-17ος αι.). (4/11/2012)
 • «Οξύμωρη αλληγορία: ο μυστικός λόγος στον Συμεών τον Νέο Θεολόγο». Στο συνέδριο, Ελληνική λογοτεχνία: Μνήμη Στυλιανού Αλεξίου, Ηράκλειο-Ρέθυμνο, 14-15 Νοέμβρη 2014. (15/11/2014)
 • «Η μεταμόρφωση του Χριστού, η μεταμόρφωση του Συμεών Νέου Θεολόγου σε Χριστό». Σύντομη παρουσίαση, σε από κοινού ομιλία με τους συνδιοργανωτές, με τίτλο «Πέντε μεταμορφώσεις», στο πλαίσιο του Ε΄ θεματικού κύκλου διατομεακών αναγνώσεων του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα η Μεταμόρφωση. (27/5/2015)
 • «“Hic fuit ...”: Ο τόπος και η εποχή του Αγίου Ιωάννη του Ξένου». Συμμετοχή στην παρουσίαση του βιβλίου, «Ὁ Ἅγιος Κὺρ Ἰωάννης ὁ Ξένος, ὁ ἐν τῇ Κρήτῃ». (28/8/2015)
 • «Εικαστικές λεπτομέρειες από τους Αγίους Αναργύρους των Χανίων», σε συνεργασία με τον Ulrich Moennig, στο επιστημονικό συνέδριο με θέμα, «ο δέκατος έκτος αιώνας στη βενετοκρατούμενη Κρήτη. Ιστορία και πολιτισμός». Χανιά-Ρέθυμνο-Ηράκλειο-Σητεία, 4-11 Σεπτέμβρη 2015. (5/9/2015)
 • «Επιτύμβιες παραστάσεις στον Άγιο Γεώργιο στη Βόιλα Σητείας: συμβατική ή πραγματική απεικόνιση θρήνου;» Ανακοίνωση στο συνέδριο, Τα Κρητικά Μοιρολόγια, Ανώγεια 13-15 Νοεμβρίου 2015. (15/11/2015)
 • «Ιωάννης ο Ξένος. Κρήτη-Κωνσταντινούπολη, Κωνσταντινούπολη-Κρήτη». ΙΒ΄ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο. Ηράκλειο, 2016. (Σεπτέμβριος 2016)
 • “The amount of Byzantium in the written culture of Venetian Crete”. Ανακοίνωση μετά από πρόσκληση στο Sacramento State University, California, USA. (Δεκέμβριος, 2016)
Ενημερώθηκε: 23-06-2016