Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψ. διδάκτορα Ευάγγελου Ταταρίδη

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Ευάγγελος Ταταρίδης

«Θεοί και θνητοί στον Ιππόλυτο του Ευριπίδη:
τελετουργική επικοινωνία και διάδραση»

Επιβλέπουσα:
Λουκία Αθανασάκη

Η διαδικασία θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://diavlos.grnet.gr/epres...

Οδηγός συμμόρφωσης
στο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR)