Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΠΜΣ «Κλασικές Σπουδές»

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προκήρυξη
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από 1/11/2020 έως και τις 15/12/2020 μέσω του συστήματος: https://postgrad.cict.uoc.gr/.
Προσοχή: Λόγω εργασιών αναβάθμισης του συστήματος, η υποβολή αιτήσεων θα είναι εφικτή από τις 4/11/2020.

Εξεταστέα ύλη

Προσοχή: Στις εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι υποψήφιοι/-ες που έχουν συγκεντρώσει στο πτυχίο τους γενική βαθμολογία «άριστα» ή «λίαν καλώς», ή και «καλώς» σε περίπτωση που η μέση βαθμολογία των μαθημάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (όχι λιγότερων από δέκα) είναι τουλάχιστον επτά και μισό (7,5) στη δεκάβαθμη κλίμακα.

Οι αιτήσεις που κατατέθηκαν έως και τις 15/12/2020 έχουν πρωτοκολληθεί και αξιολογούνται από την επιτροπή των εξετάσεων. Μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση τους, όλοι/-ες οι υποψήφιοι/-ες θα ενημερωθούν σχετικά.

Προσοχή: λόγω της τρέχουσας συγκυρίας κι ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος στις 16/12/2020, η γραπτή και προφορική εξέταση θα γίνουν εξ αποστάσεως. Αναλυτικές πληροφορίες θα έχουν οι υποψήφιοι/-ες μία εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Η γραπτή εξέταση στη Λατινική Φιλολογία θα γίνει στις 18/1/2021 και από τις 11:30 έως τις 14:30. Η γραπτή εξέταση στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία θα γίνει στις 19/1/2021 και από τις 11:30 έως τις 14:30. Η προφορική εξέταση θα γίνει το απόγευμα της 19ης/1/2021 ή την επομένη μέρα (20/1/2021) – οι υποψήφιοι/-ες θα ενημερωθούν κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

Οι υποψήφιοι/-ες που μπορούν να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις ενημερώθηκαν στις 11/1/2021 για τη διαδικασία και τους όρους συμμετοχής τους. Την παραμονή ή την μέρα των εξετάσεων θα λάβουν και το σχετικό σύνδεσμο σύνδεσης.

Διευκρινίζεται ότι το ΠΜΣ "Κλασικές Σπουδές" προσφέρεται μόνο με φυσική παρουσία. Λόγω της τρέχουσας συγκυρίας και σε εφαρμογή των γενικότερων οδηγιών, τα περισσότερα μεταπτυχιακά μαθήματα προσφέρονται εξ αποστάσεως. Δεν είναι όμως γνωστό το τι θα ισχύσει και σε ποιο βαθμό κατά τις επόμενες ακαδημαϊκές περιόδους.

Στην ιστοσελίδα αυτή θα αναρτώνται ανακοινώσεις και χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τους/τις υποψηφίους/-ες.

Πίνακας Επιτυχόντων
Οι υποψήφιοι/-ες με τους παρακάτω αριθμούς αιτήσεων γίνονται δεκτοί/-ες:
18/1/2021: 3607 και 3608
14/9/2020: 1678 και 2675

ΠΜΣ «Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία»

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προκήρυξη
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από 1/11/2020 έως και τις 15/12/2020 μέσω του συστήματος: https://postgrad.cict.uoc.gr/.
Προσοχή: Λόγω εργασιών αναβάθμισης του συστήματος, η υποβολή αιτήσεων θα είναι εφικτή από τις 4/11/2020.

Εξεταστέα ύλη για την Κατεύθυνση "Βυζαντινή Φιλολογία"
Εξεταστέα ύλη για την Κατεύθυνση "Νεοελληνική Φιλολογία"

Προσοχή: Στις εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι υποψήφιοι/-ες που έχουν συγκεντρώσει στο πτυχίο τους γενική βαθμολογία «άριστα» ή «λίαν καλώς», ή και «καλώς» σε περίπτωση που η μέση βαθμολογία των μαθημάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (όχι λιγότερων από δέκα) είναι τουλάχιστον επτά και μισό (7,5) στη δεκάβαθμη κλίμακα.

Οι αιτήσεις που κατατέθηκαν έως και τις 15/12/2020 έχουν πρωτοκολληθεί και αξιολογούνται από την επιτροπή των εξετάσεων. Μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση τους, όλοι/-ες οι υποψήφιοι/-ες θα ενημερωθούν σχετικά.

Προσοχή: λόγω της τρέχουσας συγκυρίας κι ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος στις 16/12/2020, η γραπτή και προφορική εξέταση θα γίνουν εξ αποστάσεως. Αναλυτικές πληροφορίες θα έχουν οι υποψήφιοι/-ες μία εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Η γραπτή εξέταση θα γίνει στις 18/1/2021 και από τις 11:30 έως τις 14:30. Η προφορική εξέταση θα επιδιωχθεί να γίνει αργότερα την ίδια μέρα (18/1/2021) ή την επομένη (19/1/2021) – οι υποψήφιοι/-ες θα ενημερωθούν κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

Οι υποψήφιοι/-ες που μπορούν να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις ενημερώθηκαν στις 11/1/2021 για τη διαδικασία και τους όρους συμμετοχής τους. Την παραμονή ή την μέρα των εξετάσεων θα λάβουν και το σχετικό σύνδεσμο σύνδεσης.

Διευκρινίζεται ότι το ΠΜΣ "Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία" προσφέρεται μόνο με φυσική παρουσία. Λόγω της τρέχουσας συγκυρίας και σε εφαρμογή των γενικότερων οδηγιών, τα περισσότερα μεταπτυχιακά μαθήματα προσφέρονται εξ αποστάσεως. Δεν είναι όμως γνωστό το τι θα ισχύσει και σε ποιο βαθμό κατά τις επόμενες ακαδημαϊκές περιόδους.

Στην ιστοσελίδα αυτή θα αναρτώνται ανακοινώσεις και χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τους/τις υποψηφίους/-ες.

Πίνακας Επιτυχόντων
Οι υποψήφιοι/-ες με τους παρακάτω αριθμούς αιτήσεων γίνονται δεκτοί/-ες:
18/1/2021: 3556, 3561, 3562, 3563, 3571, 3579 και 3592
14/9/2020: Δεν γίνεται δεκτός/-η κανείς/-μία από τους/τις υποψηφίους/-ες.

ΠΜΣ «Γλωσσολογία»

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προκήρυξη
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από 1/11/2020 έως και τις 15/12/2020 μέσω του συστήματος: https://postgrad.cict.uoc.gr/.
Προσοχή: Λόγω εργασιών αναβάθμισης του συστήματος, η υποβολή αιτήσεων θα είναι εφικτή από τις 4/11/2020.

Εξεταστέα ύλη

Προσοχή: Στις εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι υποψήφιοι/-ες που έχουν συγκεντρώσει στο πτυχίο τους γενική βαθμολογία «άριστα» ή «λίαν καλώς», ή και «καλώς» σε περίπτωση που η μέση βαθμολογία των μαθημάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (όχι λιγότερων από δέκα) είναι τουλάχιστον επτά και μισό (7,5) στη δεκάβαθμη κλίμακα.

Οι αιτήσεις που κατατέθηκαν έως και τις 15/12/2020 έχουν πρωτοκολληθεί και αξιολογούνται από την επιτροπή των εξετάσεων. Μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση τους, όλοι/-ες οι υποψήφιοι/-ες θα ενημερωθούν σχετικά.

Η γραπτή και προφορική εξέταση θα γίνουν εξ αποστάσεως. Αναλυτικές πληροφορίες θα έχουν οι υποψήφιοι/-ες μία εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Η γραπτή εξέταση θα γίνει στις 18/1/2021 και από τις 11:30 έως τις 14:30. Η προφορική εξέταση θα επιδιωχθεί να γίνει αργότερα την ίδια μέρα (18/1/2021) ή την επομένη (19/1/2021) – οι υποψήφιοι/-ες θα ενημερωθούν κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

Οι υποψήφιοι/-ες που μπορούν να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις ενημερώθηκαν στις 11/1/2021 για τη διαδικασία και τους όρους συμμετοχής τους. Την παραμονή ή την μέρα των εξετάσεων θα λάβουν και το σχετικό σύνδεσμο σύνδεσης.

Διευκρινίζεται ότι το ΠΜΣ "Γλωσσολογία" προσφέρεται μόνο με φυσική παρουσία. Λόγω της τρέχουσας συγκυρίας και σε εφαρμογή των γενικότερων οδηγιών, τα περισσότερα μεταπτυχιακά μαθήματα προσφέρονται εξ αποστάσεως. Δεν είναι όμως γνωστό το τι θα ισχύσει και σε ποιο βαθμό κατά τις επόμενες ακαδημαϊκές περιόδους.

Στην ιστοσελίδα αυτή θα αναρτώνται ανακοινώσεις και χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τους/τις υποψηφίους/-ες.

Πίνακας Επιτυχόντων
Οι υποψήφιοι/-ες με τους παρακάτω αριθμούς αιτήσεων γίνονται δεκτοί/-ες:
18/1/2021: 3559
14/9/2020: 2520, 2246, 2485

ΔΠΜΣ «Θεατρικές & Κινηματογραφικές Σπουδές»

Οι επόμενες εισαγωγικές εξετάσεις θα γίνουν το Σεπτέμβριο 2021. Η σχετική προκήρυξη θα δημοσιευθεί το εαρινό εξάμηνο 2020-2021.

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εξεταστέα ύλη ΔΠΜΣ στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές.