Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΠΜΣ «Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία»

ΦΕΚ τ. Β’ 1658 / 11-5-2018

Κανονισμός: Κανονισμός Π.Μ.Σ. Β.ΝΕ.Φ. (ΦΕΚ τ.Β' 1876/26-3-2024)

Διευθύντρια: Μαρίνα Δετοράκη
Αναπληρωτής Διευθυντής: Δημήτρης Πολυχρονάκης

Συντονιστική Επιτροπή: Μαρίνα Δετοράκη, Αγγέλα Καστρινάκη, Αλέξανδρος Κατσιγιάννης, Μανόλης Πατεδάκης, Δημήτρης Πολυχρονάκης

Προκηρύξεις θέσεων

Εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται κάθε Σεπτέμβριο και Ιανουάριο με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως το τέλος Ιουλίου ή Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Προκήρυξη

Εξεταστέα ύλη για την Κατεύθυνση "Βυζαντινή Φιλολογία" (άλλαξε στις 19/5/2021)
Εξεταστέα ύλη για την Κατεύθυνση "Νεοελληνική Φιλολογία"

Στις εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι υποψήφιοι/-ες που έχουν συγκεντρώσει στο πτυχίο τους γενική βαθμολογία «άριστα» ή «λίαν καλώς» δηλαδή με βαθμό πτυχίου 6,50 ή μεγαλύτερο. Οι υποψήφιοι/-ες με βαθμό πτυχίου «καλώς», δηλαδή με βαθμό πτυχίου 5,00 έως 6,49, γίνονται δεκτοί/-ες μόνο στην περίπτωση που η μέση βαθμολογία των μαθημάτων στο γνωστικό αντικείμενο της συγκεκριμένης Κατεύθυνσης (όχι λιγότερων από δέκα) είναι τουλάχιστον επτά και μισό (7,50) στη δεκάβαθμη κλίμακα. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει αν ο βαθμός πτυχίου είναι 6,50 ή μεγαλύτερος.

Στην περίπτωση που δεν κατατεθεί πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον B2 οι υποψήφιοι/-ες εξετάζονται επιπλέον και στην ξένη γλώσσα που θα δηλώσουν ότι κατέχουν.

Πίνακας επιτυχόντων/επιτυχουσών κατά τις τελευταίες εισαγωγικές εξετάσεις

Οι υποψήφιοι & υποψήφιες με τους παρακάτω αριθμούς αιτήσεων γίνονται δεκτοί/δεκτές:

  • Σεπτέμβριος 2023: 7607, 7686, 7781, 7784
  • Ιανουάριος 2023: 6624, 6632, 6634, 6633
  • Σεπτέμβριος 2022: 6218, 6095, 6106
  • Ιανουάριος 2022: 5243, 5248, 5336
  • Σεπτέμβριος 2021: 4811, 4872, 4861
  • Ιανουάριος 2021: 3556, 3561, 3562, 3563, 3571, 3579, 3592
  • Σεπτέμβριος 2020: Δεν γίνεται δεκτός/-η κανείς/-μία από τους/τις υποψηφίους/-ες.