Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΠΜΣ «Κλασικές Σπουδές»

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εξεταστέα ύλη

Στο ΠΜΣ "Κλασικές Σπουδές" διενεργούνται εισαγωγικές εξετάσεις κάθε Σεπτέμβριο και Ιανουάριο για εισαγωγή αντίστοιχα το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.

Η επόμενη προκήρυξη εισαγωγικών εξετάσεων αναμένεται να δημοσιευθεί στα τέλη Μαΐου 2021. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων θα είναι έως τα τέλη Ιουλίου 2021 ή λίγο αργότερα ενώ οι εισαγωγικές εξετάσεις θα διενεργηθούν στα μέσα Σεπτεμβρίου 2021. Συγκεκριμένες ημερομηνίες καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων θα αναφέρονται στην προκήρυξη ενώ στην περίπτωση κάποιας έκτακτης διαφοροποίησης η σχετική ανακοίνωση θα αναρτάται στην ιστοσελίδα αυτή όπως και τα αποτελέσματα των εξετάσεων μετά την διεξαγωγή τους.

Στις εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι υποψήφιοι/-ες που έχουν συγκεντρώσει στο πτυχίο τους γενική βαθμολογία «άριστα» ή «λίαν καλώς» δηλαδή με βαθμό πτυχίου 6,50 ή μεγαλύτερο.

Οι υποψήφιοι/-ες με βαθμό πτυχίου «καλώς», δηλαδή με βαθμό πτυχίου 5,00 έως 6,49, γίνονται δεκτοί/-ες μόνο στην περίπτωση που η μέση βαθμολογία των μαθημάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (όχι λιγότερων από δέκα) είναι τουλάχιστον επτά και μισό (7,50) στη δεκάβαθμη κλίμακα. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει αν ο βαθμός πτυχίου είναι 6,50 ή μεγαλύτερος.

Στην περίπτωση που δεν κατατεθεί πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον B2 οι υποψήφιοι/-ες εξετάζονται επιπλέον και στην ξένη γλώσσα που θα δηλώσουν ότι κατέχουν.

Διευκρινίζεται ότι τα μαθήματα προσφέρονται μόνο με φυσική παρουσία. Λόγω της τρέχουσας συγκυρίας και σε εφαρμογή των γενικότερων οδηγιών, κατά την τρέχουσα περίοδο όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα προσφέρονται εξ αποστάσεως. Δεν είναι όμως γνωστό το τι θα ισχύσει και σε ποιο βαθμό κατά τις επόμενες ακαδημαϊκές περιόδους.

Στην ιστοσελίδα αυτή θα αναρτώνται ανακοινώσεις και χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τους/τις υποψηφίους/-ες.

Πίνακας Επιτυχόντων

Οι υποψήφιοι/-ες με τους παρακάτω αριθμούς αιτήσεων γίνονται δεκτοί/-ες:

  • Ιανουάριος 2021: 3607 και 3608
  • Σεπτέμβριος 2020: 1678 και 2675

ΠΜΣ «Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία»

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εξεταστέα ύλη για την Κατεύθυνση "Βυζαντινή Φιλολογία"
Εξεταστέα ύλη για την Κατεύθυνση "Νεοελληνική Φιλολογία"

Στο ΠΜΣ "Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία" διενεργούνται εισαγωγικές εξετάσεις κάθε Σεπτέμβριο και Ιανουάριο για εισαγωγή αντίστοιχα το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.

Η επόμενη προκήρυξη εισαγωγικών εξετάσεων αναμένεται να δημοσιευθεί στα τέλη Μαΐου 2021. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων θα είναι έως τα τέλη Ιουλίου 2021 ή λίγο αργότερα ενώ οι εισαγωγικές εξετάσεις θα διενεργηθούν στα μέσα Σεπτεμβρίου 2021. Συγκεκριμένες ημερομηνίες καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων θα αναφέρονται στην προκήρυξη ενώ στην περίπτωση κάποιας έκτακτης διαφοροποίησης η σχετική ανακοίνωση θα αναρτάται στην ιστοσελίδα αυτή όπως και τα αποτελέσματα των εξετάσεων μετά την διεξαγωγή τους.

Στις εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι υποψήφιοι/-ες που έχουν συγκεντρώσει στο πτυχίο τους γενική βαθμολογία «άριστα» ή «λίαν καλώς» δηλαδή με βαθμό πτυχίου 6,50 ή μεγαλύτερο.

Οι υποψήφιοι/-ες με βαθμό πτυχίου «καλώς», δηλαδή με βαθμό πτυχίου 5,00 έως 6,49, γίνονται δεκτοί/-ες μόνο στην περίπτωση που η μέση βαθμολογία των μαθημάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (όχι λιγότερων από δέκα) είναι τουλάχιστον επτά και μισό (7,50) στη δεκάβαθμη κλίμακα. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει αν ο βαθμός πτυχίου είναι 6,50 ή μεγαλύτερος.

Στην περίπτωση που δεν κατατεθεί πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον B2 οι υποψήφιοι/-ες εξετάζονται επιπλέον και στην ξένη γλώσσα που θα δηλώσουν ότι κατέχουν.

Διευκρινίζεται ότι τα μαθήματα προσφέρονται μόνο με φυσική παρουσία. Λόγω της τρέχουσας συγκυρίας και σε εφαρμογή των γενικότερων οδηγιών, κατά την τρέχουσα περίοδο όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα προσφέρονται εξ αποστάσεως. Δεν είναι όμως γνωστό το τι θα ισχύσει και σε ποιο βαθμό κατά τις επόμενες ακαδημαϊκές περιόδους.

Στην ιστοσελίδα αυτή θα αναρτώνται ανακοινώσεις και χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τους/τις υποψηφίους/-ες.

Πίνακας Επιτυχόντων

Οι υποψήφιοι/-ες με τους παρακάτω αριθμούς αιτήσεων γίνονται δεκτοί/-ες:

  • Ιανουάριος 2021: 3556, 3561, 3562, 3563, 3571, 3579 και 3592
  • Σεπτέμβριος 2020: Δεν γίνεται δεκτός/-η κανείς/-μία από τους/τις υποψηφίους/-ες.

ΠΜΣ «Γλωσσολογία»

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εξεταστέα ύλη

Στο ΠΜΣ "Γλωσσολογία" διενεργούνται εισαγωγικές εξετάσεις κάθε Σεπτέμβριο και Ιανουάριο για εισαγωγή αντίστοιχα το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.

Η επόμενη προκήρυξη εισαγωγικών εξετάσεων αναμένεται να δημοσιευθεί στα τέλη Μαΐου 2021. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων θα είναι έως τα τέλη Ιουλίου 2021 ή λίγο αργότερα ενώ οι εισαγωγικές εξετάσεις θα διενεργηθούν στα μέσα Σεπτεμβρίου 2021. Συγκεκριμένες ημερομηνίες καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων θα αναφέρονται στην προκήρυξη ενώ στην περίπτωση κάποιας έκτακτης διαφοροποίησης η σχετική ανακοίνωση θα αναρτάται στην ιστοσελίδα αυτή όπως και τα αποτελέσματα των εξετάσεων μετά την διεξαγωγή τους.

Στις εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι υποψήφιοι/-ες που έχουν συγκεντρώσει στο πτυχίο τους γενική βαθμολογία «άριστα» ή «λίαν καλώς» δηλαδή με βαθμό πτυχίου 6,50 ή μεγαλύτερο.

Οι υποψήφιοι/-ες με βαθμό πτυχίου «καλώς», δηλαδή με βαθμό πτυχίου 5,00 έως 6,49, γίνονται δεκτοί/-ες μόνο στην περίπτωση που η μέση βαθμολογία των μαθημάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (όχι λιγότερων από δέκα) είναι τουλάχιστον επτά και μισό (7,50) στη δεκάβαθμη κλίμακα. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει αν ο βαθμός πτυχίου είναι 6,50 ή μεγαλύτερος.

Στην περίπτωση που δεν κατατεθεί πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον B2 οι υποψήφιοι/-ες εξετάζονται επιπλέον και στην ξένη γλώσσα που θα δηλώσουν ότι κατέχουν.

Διευκρινίζεται ότι τα μαθήματα προσφέρονται μόνο με φυσική παρουσία. Λόγω της τρέχουσας συγκυρίας και σε εφαρμογή των γενικότερων οδηγιών, κατά την τρέχουσα περίοδο όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα προσφέρονται εξ αποστάσεως. Δεν είναι όμως γνωστό το τι θα ισχύσει και σε ποιο βαθμό κατά τις επόμενες ακαδημαϊκές περιόδους.

Στην ιστοσελίδα αυτή θα αναρτώνται ανακοινώσεις και χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τους/τις υποψηφίους/-ες.

Πίνακας Επιτυχόντων

Οι υποψήφιοι/-ες με τους παρακάτω αριθμούς αιτήσεων γίνονται δεκτοί/-ες:

  • Ιανουάριος 2021: 3559
  • Σεπτέμβριος 2020: 2520, 2246, 2485

ΔΠΜΣ «Θεατρικές & Κινηματογραφικές Σπουδές»

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εξεταστέα ύλη ΔΠΜΣ στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές.

Στο ΔΠΜΣ "Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές" διενεργούνται εισαγωγικές εξετάσεις κάθε Σεπτέμβριο.

Η επόμενη προκήρυξη εισαγωγικών εξετάσεων αναμένεται να δημοσιευθεί στα τέλη Μαΐου 2021. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων θα είναι έως τα τέλη Ιουλίου 2021 ή λίγο αργότερα ενώ οι εισαγωγικές εξετάσεις θα διενεργηθούν στα μέσα Σεπτεμβρίου 2021. Συγκεκριμένες ημερομηνίες καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων θα αναφέρονται στην προκήρυξη ενώ στην περίπτωση κάποιας έκτακτης διαφοροποίησης η σχετική ανακοίνωση θα αναρτάται στην ιστοσελίδα αυτή όπως και τα αποτελέσματα των εξετάσεων μετά την διεξαγωγή τους.

Στην περίπτωση που δεν κατατεθεί πιστοποιητικό γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας επιπέδου B2 ή ανώτερου, η αίτηση δεν γίνεται δεκτή για συμμετοχή στις εξετάσεις.

Διευκρινίζεται ότι η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων του ΔΠΜΣ "Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές" γίνεται με φυσική παρουσία. Ωστόσο από τον Κανονισμό (10.5) προβλέπεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και μόνον ύστερα από σχετική απόφαση της Ε.Δ.Ε και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., η διδασκαλία μαθημάτων ή σεμιναρίων μπορεί να γίνει με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (ηλεκτρονική πλατφόρμα κλειστού κυκλώματος). Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω διδασκαλία δεν μπορεί να αφορά καθ’ ολοκληρίαν σε περισσότερα από δύο σεμινάρια σε κάθε διετή κύκλο του Προγράμματος Σπουδών. Λόγω της τρέχουσας συγκυρίας και σε εφαρμογή των γενικότερων οδηγιών, κατά την τρέχουσα περίοδο όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα προσφέρονται εξ αποστάσεως. Δεν είναι όμως γνωστό το τι θα ισχύσει και σε ποιο βαθμό κατά τις επόμενες ακαδημαϊκές περιόδους.

Στην ιστοσελίδα αυτή θα αναρτώνται ανακοινώσεις και χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τους/τις υποψηφίους/-ες.