ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(Y.A. 107306/B7 - ΦΕΚ 1955/18.07.2014 τ.Β')
Εσωτερικός Κανονισμός για Μεταπτυχιακές Σπουδές
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών
Περί λογοκλοπής

Διευθυντής του Προγράμματος: Στέφανος Κακλαμάνης
Γραμματεία: Γιώργος Μοτάκης
Σας ενημερώνουμε ότι οι εισαγωγικές εξετάσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα διενεργηθούν σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Οι υποψήφιοι όλων των κατευθύνσεων θα εξεταστούν γραπτώς τη Δευτέρα 22/1/2018, από τις 11:30 έως τις 14:30.

Οι υποψήφιοι της κατεύθυνσης Κλασικής Φιλολογίας θα εξεταστούν επιπλέον και στη Λατινική Φιλολογία την Τρίτη 23/1/2018, από τις 11:30 έως τις 14:30.

Τα αποτελέσματα στη γραπτή εξέταση θα ανακοινώνονται στους υποψηφίους όπως αυτά προκύπτουν και στο κινητό τηλέφωνο που αναφέρεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η μέρα και ώρα που θα διενεργηθεί η προφορική εξέταση για κάθε κατεύθυνση θα ανακοινωθεί στους υποψηφίους μετά την έναρξη της γραπτής εξέτασης. Για όσες κατευθύνσεις είναι δυνατόν, η προφορική εξέταση θα επιδιωχθεί να γίνει το απόγευμα της Δευτέρας (22/1/2018) ή το αργότερο την επόμενη ημέρα (Τρίτη, 23/1/2018), προκειμένου να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι που μετακινούνται από άλλες πόλεις.

Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται έξω από τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας τουλάχιστον δέκα λεπτά λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης και θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
εισαγωγής πτυχιούχων
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας
κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
Προκήρυξη

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η προκήρυξη των εισαγωγικών εξετάσεων του Ιανουαρίου 2018 που είχε δημοσιευθεί στις 19/9/2017 έχει αντικατασταθεί από την προκήρυξη 604 / 15-11-2017. Σύμφωνα με αυτή τη νεότερη προκήρυξη δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις για μερική φοίτηση κατά την εισαγωγή το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να κάνει δεκτούς το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 και κατόπιν εξετάσεων έως και 33 μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις παρακάτω κατευθύνσεις:
 • Κλασική Φιλολογία: 9 θέσεις
 • Βυζαντινή Φιλολογία: 6 θέσεις
 • Νεοελληνική Φιλολογία: 11 θέσεις
 • Γλωσσολογία: 4 θέσεις
 • Ιστορία και Θεωρία Θεάτρου και Κινηματογράφου: μία θέση για Θέατρο και δύο θέσεις για Κινηματογράφο
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 • Αίτηση συμμετοχής.
 • Αντίγραφο πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον 6,50 «Λίαν Καλώς». Για τους αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής απαιτείται επιπλέον Βεβαίωση Ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
 • Αντίγραφο Πιστοποιητικού Αναλυτικής Βαθμολογίας.
 • Αντίγραφο αποδεικτικού γλωσσομάθειας μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας στο επίπεδο Β2 ή ανώτερο. Αν δεν υπάρχει τίτλος γλωσσομάθειας, ο υποψήφιος θα εξεταστεί σε μια από τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες της επιλογής του. Για τους αλλοδαπούς απαιτείται αποδεικτικό γνώσης και της ελληνικής γλώσσας.
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
Τα αντίγραφα των παραπάνω δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Για όσους από τους υποψηφίους πετύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις θα γίνει έλεγχος γνησιότητας των τίτλων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με τα ανωτέρω δικαιολογητικά έως και την 30-11-2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φιλολογίας
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
741 00 - Ρέθυμνο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δευτέρα 22/1/2018, ώρα 11.30 Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Βυζαντινή Φιλολογία, Νεοελληνική Φιλολογία, Γλωσσολογία, Ιστορία και Θεωρία του Θεάτρου και του Κινηματογράφου

Τρίτη 23/1/2018, ώρα 11.30 Λατινική Φιλολογία

Τετάρτη 24/1/2018, Ανακοίνωση των επιτυχόντων στην γραπτή εξέταση και στη συνέχεια προφορική εξέταση από την αντίστοιχη εξεταστική επιτροπή

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να επιβεβαιώσουν από τον διαδικτυακό τόπο, το πρόγραμμα και την ύλη των εξετάσεων λίγο πριν την έναρξη της εξέτασης. Οι διαγωνιζόμενοι θα συγκεντρωθούν έξω από την γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας για να τους υποδειχθεί ο χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων.


ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι εξετάσεις διενεργούνται από τριμελείς επιτροπές των οικείων Τομέων, υπό την εποπτεία της Σ.Ε.Μ.Σ. Οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν στις γραπτές εξετάσεις βαθμό τουλάχιστον 6.50 'λίαν καλώς' έχουν το δικαίωμα να προσέλθουν σε προφορική εξέταση και συνέντευξη, με την ολοκλήρωση των οποίων θα διαμορφωθεί, ύστερα από συμψηφισμό, και η τελική βαθμολογία τους. Στο τελικό αυτό αποτέλεσμα, οι επιμέρους βαθμολογίες υπολογίζονται με τον ακόλουθο τρόπο: γραπτή εξέταση μαθημάτων ειδίκευσης 40%, βαθμός πτυχίου 20%, βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών και αριθμός των προπτυχιακών αυτών μαθημάτων 20%, προφορική εξέταση και συνέντευξη 20%. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι.


ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Η εξεταστέα ύλη θα ανακοινωθεί αργότερα.


Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλολογίας.
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο και σκοπός του προγράμματος είναι η προαγωγή της επιστήμης στις ειδικότητες της ελληνικής φιλολογίας, της γλωσσολογίας και του θεάτρου-κινηματογράφου και η δημιουργία νέων επιστημόνων, οι οποίοι θα στελεχώσουν τα συναφή Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστημιακά Τμήματα, ορισμένα από τα οποία συναντούν σοβαρές δυσκολίες στην εξεύρεση εξειδικευμένου διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού.

Το πρόγραμμα εξειδικεύεται στις παρακάτω κατευθύνσεις:
 • Κλασικής Φιλολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση μεταξύ αρχαίας ελληνικής και λατινικής λογοτεχνίας στην επίδραση της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας επί της βυζαντινής και νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας
 • Βυζαντινής Φιλολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές οι οποίες δεν καλλιεργούνται συστηματικά στην Ελλάδα, όπως είναι λ.χ. η αγιολογική και υμνογραφική φιλολογία
 • Νεοελληνικής Φιλολογίας
 • Γλωσσολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη μεθοδολογία περιγραφής γλωσσών και στη γραμματική και τη διδακτική της νέας ελληνικής
 • Ιστορία και Θεωρία του Θεάτρου και του Κινηματογράφου
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το πρόγραμμα απονέμει:
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Αρχαία Ελληνική και Λατινική Φιλολογία, Βυζαντινή Φιλολογία, Νεοελληνική Φιλολογία, Γλωσσολογία, Θέατρο & Κινηματογράφο (Πρώτος Κύκλος)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα (Δεύτερος Κύκλος)
Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί
Στον Πρώτο Κύκλο (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλολογίας ή Φιλοσοφικών Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων Tμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) πτυχιούχοι άλλων Tμημάτων Α.Ε.Ι. καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

Για το Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ). γίνονται δεκτοί κάτοχοι του εν λόγω Μ.Δ.Ε. καθώς επίσης και άλλου Μ.Δ.Ε. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατά ανώτατο όριο κατ' έτος σε σαράντα (40) φοιτητές (Κλασική Φιλολογία 12, Βυζαντινή Φιλολογία 4, Νεοελληνική Φιλολογία 12, Γλωσσολογία 6 και Ιστορία και Θεωρία του Θεάτρου και του Κινηματογράφου 6)
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια του προγράμματος Πρώτου Κύκλου ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Του Δεύτερου Κύκλου ορίζεται σε έξι (6) έως δέκα (10) διδακτικά εξάμηνα.


Προγράμματα Μαθημάτων
Πρώτος κύκλος
Τα μαθήματα σε όλους τους τομείς διδάσκονται τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως και αντιστοιχούν σε τρεις (3) διδακτικές μονάδες το καθένα.
Δεύτερος κύκλος
Οι υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών Δευτέρου Κύκλου ορίζονται κατά τομείς ως εξής:
Κλασική Φιλολογία
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές Δευτέρου Κύκλου ασχολούνται κυρίως με τη συγγραφή της διδακτορικής τους διατριβής υπό την επίβλεψη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής όπως ορίζει ο νόμος. Συμμετέχουν επίσης στα ερευνητικά προγράμματα του Τομέα ή ύστερα από συνεννόηση, σε συναφή προγράμματα των αντιστοίχων τομέων άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής (π.χ. μέσω του προγράμματος ERASMUS). Ο επόπτης των σπουδών τους μπορεί να τους υποδείξει, ανάλογα με τις τυχόν ελλείψεις τους και τις επιμέρους σπουδαστικές τους ανάγκες, την παρακολούθηση ορισμένων μεταπτυχιακών ή προπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Φιλολογίας ή και άλλου Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μπορεί ακόμη να τους αναθέσει και περιορισμένης έκτασης επικουρικό διδακτικό έργο στο χώρο της ειδικότητάς τους, κάτω από την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ.
Βυζαντινή Φιλολογία
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Δεύτερου Κύκλου έχουν ως κύριο έργο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με την εποπτεία τριμελούς επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Παραλλήλως συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα του Τομέα και κυρίως στο Πρόγραμμα Bibliotheca Hagiographica Neograeca, βοηθούν στην οργάνωση του Εργαστηρίου Παλαιογραφίας και αναλαμβάνουν δευτερεύοντα διδακτικά έργα, όπως είναι η επίβλεψη ασκήσεων φοιτητών.
Νεοελληνική Φιλολογία
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές Δευτέρου Κύκλου ασχολούνται κυρίως με τη συγγραφή της διδακτορικής τους διατριβής, υπό την επίβλεψη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής όπως ορίζει ο νόμος. Συμμετέχουν επίσης στα ερευνητικά προγράμματα του Τομέα ή ύστερα από συνεννόηση, σε συναφή προγράμματα των αντιστοίχων τομέων άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή και αλλοδαπής (π.χ. μέσω του προγράμματος ERASMUS). Ο επόπτης των σπουδών τους μπορεί να τους υποδείξει, ανάλογα με τις τυχόν ελλείψεις τους και τις επιμέρους σπουδαστικές τους ανάγκες, την παρακολούθηση ορισμένων μεταπτυχιακών ή προπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Φιλολογίας ή και άλλου Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μπορεί ακόμη να τους αναθέσει και περιορισμένης έκτασης επικουρικό διδακτικό έργο στο χώρο της ειδικότητάς τους, κάτω από την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ.
Γλωσσολογία
Οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές Δευτέρου Κύκλου έχουν ως κύριο έργο τη συγγραφή της διδακτορικής τους διατριβής, όπως ορίζει ο νόμος. Με ευθύνη και επίβλεψη του επόπτη τους, μπορεί επίσης να τους ανατεθεί επικουρικό διδακτικό έργο σχετιζόμενο με την ειδίκευσή τους. Οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές μπορούν να παρακολουθούν σε συνεννόηση με τον επόπτη τους και ανάλογα με τις τυχόν ελλείψεις τους μικρό αριθμό μεταπτυχιακών ή προπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Φιλολογίας ή και άλλου Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές και των δύο κύκλων μπορούν να συμμετέχουν στα ερευνητικά προγράμματα του Τομέα Γλωσσολογίας.
Θεατρολογία
Οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές Δεύτερου Κύκλου επιδίδονται κυρίως στη συγγραφή της διδακτορικής τους διατριβής, κάτω από την επίβλεψη του επόπτη των σπουδών τους και της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής όπως ορίζει ο νόμος. Παίρνουν μέρος επίσης στα ερευνητικά προγράμματα του Τομέα και, ύστερα από σχετική συνεννόηση, στα ερευνητικά προγράμματα θεατρολογίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών. Ο επόπτης των σπουδών τους μπορεί να τους αναθέσει την παρακολούθηση κάποιων μεταπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Φιλολογίας ή άλλου Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ανάλογα με τις τυχόν ελλείψεις τους και τις επιμέρους σπουδαστικές τους ανάγκες. Και μπορεί να τους αναθέσει περιορισμένης έκτασης επικουρικό διδακτικό έργο στο χώρο της ειδικότητάς τους, κάτω από την επίβλεψη κάποιου μέλους ΔΕΠ.
Προσωπικό
Για τη διεξαγωγή του Προγράμματος μεταπτυχιακών Σπουδών απασχολούνται μέλη Διδακτικού εν γένει Προσωπικού.
Υλικοτεχνική υποδομή
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου κρίνεται επαρκής για την υποστήριξη των πρώτων σταδίων του Προγράμματος, αλλά για την ολοκλήρωση και άρτια υλοποίησή του απαιτείται χρηματοδότηση για την ταχεία προμήθεια ειδικών βιβλίων και περιοδικών.
Υποτροφίες και βραβεία
Βραβείο Louis Robert. Ετήσιο βραβείο που απονέμεται στις δύο καλύτερες προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές αρχαιογνωστικές εργασίες των Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας Αρχαιολογίας του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Εργασίες με βαθμό άριστα υποβάλλονται από τους διδάσκοντες των οικείων Τομέων σε τριμελείς επιτροπές, τις οποίες συγκροτούν τα Τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας - Αρχαιολογίας. Το βραβείο αυτό θεσμοθετήθηκε κατόπιν εισηγήσεως του αείμνηστου καθηγητή Ι. Καμπίτση, εις μνήμην του "επιφανούς αρχαιογνώστη Louis Robert, καθηγητή στο Κολλέγιο της Γαλλίας και μέλους της Ακαδημίας των Επιγραφών". Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ισόποσο με 3.000 γαλλικά φράγκα για κάθε εργασία.

Βραβείο Στέλλας Παναγοπούλου. Το βραβείο αυτό θεσμοθετείται στη μνήμη της Στέλλας Παναγοπούλου από τη μητέρα της αναπληρώτριας καθηγήτριας κ. Ι. Γιατρομανωλάκη και χορηγήθηκε για πρώτη φορά για το ακαδημαϊκό έτος 1994-95 σε αριστούχο μεταπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος (400.000 δρχ.). Από το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 το βραβείο αυτό (500.000 δρχ.) απονέμεται ανά διετία, ύστερα από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, σε μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια 2ου Κύκλου ο οποίος διακρίνεται για τις ακαδημαϊκές του επιδόσεις, ή σε μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια 1ου Κύκλου του οποίου η συνολική βαθμολογία και η διπλωματική εργασία κρίθηκαν με άριστα.

Υποτροφία Ιωάννη Καμπίτση. Η υποτροφία αυτή θεσμοθετήθηκε στη μνήμη του καθηγητή Κλασικής Φιλολογίας Ιωάννη Καμπίτση και απονέμεται ανά διετία, από το ακαδημαϊκό έτος 1996-97, στον εκάστοτε πρωτεύοντα στις εξετάσεις για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Α' Κύκλου του Τομέα Κλασικών Σπουδών. Η υποτροφία συνίσταται στη χορήγηση 500.000 δρχ. ανά εξάμηνο. Ο φοιτητής διατηρεί την υποτροφία και κατά το δεύτερο έτος των σπουδών του, εφόσον η επίδοσή του κατά το πρώτο έτος κριθεί ικανοποιητική (μέσος όρος βαθμολογίας στα μαθήματα τουλάχιστον επτά [7]), ενώ σε αντίθετη περίπτωση χάνει την υποτροφία η οποία απονέμεται πάλι στον πρωτεύσαντα στις εισαγωγικές εξετάσεις για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Α' Κύκλου του Τομέα Κλασικών Σπουδών.

Η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για τα βραβεία λήγει την 31/12 εκάστου έτους. Η απονομή των βραβείων πραγματοποιείται κατά την αμέσως επόμενη τελετή επίδοσης των πτυχίων.ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Η εξεταστέα ύλη θα ανακοινωθεί αργότερα.