Γέννηση: Αθήνα, 08/03/1945

Ειδικά Ενδιαφέροντα: Ιστορία των ιδεών και των νοοτροπιών και της λογοτεχνίας (18ος-19ος αι.)
Ιστορία του βιβλίου, των βιβλιοθηκών και της ανάγνωσης (18ος-19ος αι.)
Δημοτικό τραγούδι

Σπουδές: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Institut Neohellenique του Πανεπιστημίου Παρίσι IV, Sorbonne

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής:Η ανακάλυψη των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών. Προϋποθέσεις, προσπάθειες και η δημιουργία της πρώτης συλλογής, Αθήνα (Θεμέλιο) 1984, 423 σελ.+16 πιν.