Σπούδασε Επιστήμες της Αγωγής και Ελληνική Φιλολογία (κατεύθυνση Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο ίδιο πανεπιστήμιο και ειδικεύτηκε στις Επιστήμες της Αγωγής και τη Λογοτεχνία για Παιδιά και Νεαρούς Ενήλικες. Ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ, μετά από εξετάσεις, εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή (2001) στο πεδίο της νεοελληνικής φιλολογίας.

Με υποτροφία της IjB (Internationale Jugend Bibliothek München) το 1999 ασχολήθηκε ερευνητικά με τη συγκριτική γραμματολογία της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας για παιδιά και νεαρούς ενήλικες. Από το 1995 έως και το 2010 υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Σπουδών (Ε.ΔΙ.Α.Μ.ΜΕ). Συμμετείχε σε ομάδες συγγραφής σχολικών εγχειριδίων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας, ενώ επιμελήθηκε το ανθολόγιο για τη λογοτεχνία της ελληνικής μεταναστευτικής διασποράς. Παράλληλα συμμετείχε ως επιμορφωτής σε εκπαιδευτικά προγράμματα για την ενίσχυση της ελληνομάθειας γερμανών κλασικών φιλολόγων και εκπαιδευτικών της ελληνικής διασποράς.

Από το 2003 έως και το 2007 δίδαξε μαθήματα νεοελληνικής φιλολογίας και παιδικής λογοτεχνίας στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης . Από το 2015 υπηρετεί ως μέλος του Ε.Δι.Π στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Νεοελληνική Φιλολογία 19ου -20ού αιώνα, τη Λογοτεχνία για παιδιά και νεαρούς ενήλικες, την ιστορία και θεωρία της λογοτεχνίας, τη σχέση της Εκπαίδευσης με τη λογοτεχνία.