Έρευνα 2016-2020

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας, Π.Κ. 2016-2020

2018-2019

Διεξαγωγή β’ κύκλου σεμιναρίων διδασκαλίας ρυθμού και κρουστών από μουσικές παραδόσεις της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου

Επιστημονικά Υπεύθυνοι: Εμμανουήλ Σειραγάκης, Εισηγητής Γιάννης Παπατζανής κ.ά.

Κ.Α. 10195

2018-2019

New perspectives on the Ancient Greek and Roman World. International Symposium on new methodological approaches. University of Crete

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Λουκία Αθανάσακη

ΕΛΚΕ μικρού μεγέθους, τύπος ΙΙ

2017-2020

Representations of repulsion in ancient literature

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δήμος Σπαθάρας

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών, Ερευνητικά Έργα, Έργα Μεγάλου Μεγέθους (K.A. 4864)

2017-2020

Νόμος και σεξουαλικότητα στην Αρχαία Αθήνα

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δήμος Σπαθάρας

Φορέας χρηματοδότησης: Εθνικοί Πόροι, Έργα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. - Ενίσχυση Υποψήφιων Διδακτόρων (Κ.Α. 4770)

2017-2020

Forensic narratives and narrativity in Athenian courts

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δήμος Σπαθάρας

Φορέας χρηματοδότησης: Εθνικοί Πόροι, Έργα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. - Ενίσχυση Υποψήφιων Διδακτόρων (Κ.Α. 4821)

2017-2020

Πάσχοντα Σώματα στον Σοφοκλή: Ιδεολογία και Πολιτική

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Λουκία Αθανασάκη

Φορέας χρηματοδότησης: Εθνικοί Πόροι, Έργα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. - Ενίσχυση Υποψήφιων Διδακτόρων (Κ.Α. 4907)

2017-2019

Libretti of Greek and French Operetta During the Interwar Period

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Εμμανουήλ Σειραγάκης

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών, Ερευνητικά Έργα, Έργα Μεγάλου Μεγέθους (Κ.Α. 4727)

2017-2019

Investigating variation and change: Case in diachrony

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ελένη Αναγνωστοπούλου

Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκά Έργα, Λοιπά Ευρωπαϊκά (Κ.Α. 4743)

2017-2019

The Vicissitudes of Wandering. Xenophon’s Anabasis and its Legacy

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ελένη-Μελίνα Ταμιωλάκη

Φορέας Χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών, Ερευνητικά Έργα, Έργα Μεγάλου Μεγέθους (Κ.Α. 4728)

2017-2018

Το σταντ απ κόμεντι στην Ελλάδα

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Εμμανουήλ Σειραγάκης

Φορέας χρηματοδότησης: Εθνικοί Πόροι, Έργα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. - Ενίσχυση Υποψήφιων Διδακτόρων (Κ.Α. 4792)