Εργαστήρια - Ερευνητικές υποδομές

Εργαστήριο Κλασικών Σπουδών

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΕΚ 2593β/28-06-2019

Περιγραφή - Δραστηριότητες

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Κλασικών Σπουδών είναι ενταγμένο στον Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας και ιδρύθηκε (ΦΕΚ 2593/28-6-2019) για να εξυπηρετήσει με τρόπο σύγχρονο και αποτελεσματικό διδακτικές, ακαδημαϊκές, ερευνητικές και επιμορφωτικές ανάγκες στην επιστημονική περιοχή της Κλασικής Φιλολογίας και γενικότερα στο πεδίο μελέτης της Αρχαιότητας, ειδικώς της ελληνικής, ελληνορωμαϊκής και ρωμαϊκής.

Βασικός σκοπός του είναι η διεξαγωγή της έρευνας, αλλά και η στήριξη & ανάπτυξη των γνωστικών αντικειμένων και μεθόδων διδασκαλίας στο επιστημονικό πεδίο των Κλασικών Σπουδών. Στοχεύει στην υποστήριξη ή και συμπλήρωση των ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων του Τομέα Κλασικών Σπουδών μέσω συνεργασίας με ακαδημαϊκά ιδρύματα της της Ελλάδας ή του εξωτερικού, με ερευνητικά κέντρα, εργαστήρια, αλλά και ευρύτερα με άλλους σχετικούς φορείς (ή και φορείς κρατικούς, διακρατικούς, τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λπ.) σε περιοχές κοινού ενδιαφέροντος. H συνεργασία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ανάληψης προγραμμάτων αλλά και μέσω κάθε άλλης επιστημονικής πρωτοβουλίας και δραστηριότητας στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου του Εργαστηρίου. Το Εργαστήριο μπορεί, επίσης, να παρέχει υπηρεσίες σχετικές με το αντικείμενό του, αλλά και να συμβάλλει γενικότερα στη διάδοση και διάχυση των αποτελεσμάτων της σύγχρονης έρευνας στον τομέα της Αρχαιότητας.

Το Εργαστήριο διευθύνεται από Διευθυντή, μέλος του Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας, και στελεχώνεται από μέλη του Τμήματος Φιλολογίας με συναφές γνωστικό αντικείμενο, αλλά και από εξωτερικούς συνεργάτες, ερευνητές, πανεπιστημιακούς υποτρόφους, αλλά και ευρύτερα από επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το Εργαστήριο διαθέτει ειδικούς χώρους στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου στο Ρέθυμνο και λειτουργεί κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου.

Μέλη Ερευνητικού Εργαστηρίου Κλασικών Σπουδών

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 • Ζαχαρούλα Πετράκη

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια

  E-mail: zpetraki@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77272

  Γραφείο: 014 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΕΛΗ